( ၂ )ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဖြင့္ပြဲ ေပါက္ဂဏန္းမ်ား - Reader Myanmar

Latest Posts

( ၂ )ႀကိမ္ေျမာက္က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလသိန္းထီဖြင့္ပြဲ ေပါက္ဂဏန္းမ်ား

က်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္း
က - ၇၈၃၂၁၄
က်ပ္ သိန္းငါးေထာင္ဆု
င - ၇၁၁၀၄၇
က်ပ္ သိန္းတစ္ေထာင္ဆု
ဎ - ၈၈၉၉၈၉
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္ သံုးသိန္းဆု
အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ငါးလံုးတူ
ကထ - ၅၅၇၇၃
ကတ - ၄၂၂၅၆
ဏ - ၃၈၃၈၅
ကင - ၁၈၃၅၂
ကထ - ၅၆၈၄၅
ကဏ - ၅၉၉၅၅
င - ၉၂၄၆၄
ကဍ - ၅၉၈၀၉
စ - ၈၂၄၃၄
ဓ - ၉၅၆၁၅
ေဝေဝဆာဆာပေဒသာဆုမဲစနစ္ ႏွစ္သိန္းဆု
အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ေလးလံုးတူ
ည - ၈၃၄၉
ဇ - ၃၄၃၉
ခ - ၇၂၉၃
က႗ - ၇၄၄၇
ဇ - ၇၇၂၂
က - ၈၆၃၉
ခ -၂၀၄၃
ကဇ - ၆၇၆၇
န - ၆၁၂၈
စ် -၂၉၀၁
Credit : thadinatin.com

Loading...