သူမရဲ့ ဗီဒီယိုနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဖြင့္ဟလိုက္တဲ့ သဇင္ - Reader Myanmar

Latest Posts

သူမရဲ့ ဗီဒီယိုနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဖြင့္ဟလိုက္တဲ့ သဇင္

Thazin

The making love video of Thazin was released on Internet but it is not the first time for Myanmar celebrities. After releasing a few days later, she married to grandson of Bo Tay Za, cousin of famous actress Eaindra Kyaw Zin, and celebrated wedding reception at Seadona Hotel, also celebrated wedding dinner at Innya Lake Hotel. Thazin

Thazin

Thazin said that she did not deceive and she feels nothing about those videos. She decided to married to Thet Naing Aung Zaya after two years long relationship with him and she will not stay with her husband together at Australia however she will be back and forth. She will stayed at Australia about six months in order to celebrate wedding ceremony at there arranged by her mother-in-law and served buffet for guests at ceremony.

Thazin

Thazin

Thazin said they could not go for honeymoon trip after wedding ceremony because there is no free time from their works. But they went to Dubai for honeymoon trip after a few months later. They stayed at Jumeirah Hotel during in Dubai. She also shared her experience via email about they helped to pull their shuttle van is sinking into the sand together with other passengers. She also loves to ride the camels.

Thazin gained weight after married however she still does not have plan to diet because she is planning to have baby. Relatives of her husband, her mother and her husband are eager to have baby because Thazin is only child and her husband is eldest son. Thazin said they want to have baby as soon as possible.

Credit : www.myanmarcuties.com
Loading...