ျပည္သူ႔ ေဆးရံုၾကီး ရင္ခြဲရံုတစ္ခုမွာ ဝိညာဥ္မ်ား သြားလာလွဴပ္ရွားေနသည့္ ရုပ္သံ CCTV ကင္မရာမွ တစ္ဆင့္ ရိုက္ကူးရရွိ - Reader Myanmar

Latest Posts

ျပည္သူ႔ ေဆးရံုၾကီး ရင္ခြဲရံုတစ္ခုမွာ ဝိညာဥ္မ်ား သြားလာလွဴပ္ရွားေနသည့္ ရုပ္သံ CCTV ကင္မရာမွ တစ္ဆင့္ ရိုက္ကူးရရွိ


Loading...