နဖူးကေန ေနာက္ေစ႕အထိ ဦးေခါင္းခြံ ကြဲဟ ေနတဲ႔ ကေလးငယ္ ကူညီေပးမယ္႔သူကုိ ေမ်ွာ္လင္႔ေန - Reader Myanmar

Latest Posts

နဖူးကေန ေနာက္ေစ႕အထိ ဦးေခါင္းခြံ ကြဲဟ ေနတဲ႔ ကေလးငယ္ ကူညီေပးမယ္႔သူကုိ ေမ်ွာ္လင္႔ေန
Pheaktra Pov was born with a defect that has left doctors baffled. The six-year-old has a giant crack in his skull

The crack in the six-year-old's skull has been growing since he was born with a small crevice
Loading...