“မဟာဂႏၶၶာရီ သာသနာျပဳ ေယာက္ေကာ္ဆရာေလးအျမႊာညီအစ္မႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖရွင္းပန္ၾကားျခင္း” - Reader Myanmar

Latest Posts

“မဟာဂႏၶၶာရီ သာသနာျပဳ ေယာက္ေကာ္ဆရာေလးအျမႊာညီအစ္မႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖရွင္းပန္ၾကားျခင္း”

ေယာက္ေကာ္ဆရာေလး အျမႊာညီအစ္မသည္ အဘေအာင္မင္းေခါင္ကိုဦးထိပ္ထား၍ မဟာဂႏၶၶာရီ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို (၇)ရက္သားသမီးမ်ား အက်ဳိးငွာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က News Watch Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚ၌ တင္ခဲ့သည့္ “ဘိုးမင္းေခါင္ကို ခုတံုးလုပ္၍ က်ပ္သိန္း ၄၀ လိမ္လည္သြားသူအား ပဲခူးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္”ဟူေသာ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ မဟာဂႏၶၶာရီသာသနာျပဳ ေယာက္ေကာ္ဆရာေလး အျမႊာညီအစ္မႏွင့္ လံုး၀ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈ မရွိပါ။ ပဲခူးၿမိဳ႕မွ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္နန္းဖြင့္ထားသူ ေဒၚျမင့္ျမင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုသတင္းကို ေဖာ္ျပရာ၌ အဘဘိုးမင္းေခါင္ဓာတ္ပံုကို အသံုးျပဳရာတြင္ ေယာက္ေကာ္ဆရာေလး အျမႊာညီအစ္မဓာတ္ခန္းမွပံုကို မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပမိျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းစာသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္ေကာ္ဆရာေလးမွာ လံုး၀ ပတ္သက္မႈမရွိေၾကာင္းကို တင္ၿပီး မိနစ္ ၂၀ အတြင္း ထိုပံုကို ျဖဳတ္ခ်ကာ မတ္လ ၁၉ ရက္မွာပင္ News Watch လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ၌တင္ကာ ေတာင္းပန္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၂၇-၃-၂၀၁၇ ရက္က News Watch ဂ်ာနယ္တိုက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေယာက္ေကာ္ဆရာေလးတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး News Watch ဂ်ာနယ္ မိသားစုမွ ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေယာက္ေကာ္ဆရာေလး၏ သာသနာျပဳ သာ၀ကမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ထပ္ဆင့္သိရွိၾကေစရန္ ေျဖရွင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
Loading...