ဦးကိုနီကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သူရဲ႕ CCTV မွတ္တမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားထြက္ေပၚ - Reader Myanmar

Latest Posts

ဦးကိုနီကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သူရဲ႕ CCTV မွတ္တမ္း စစ္ေဆးခ်က္မ်ားထြက္ေပၚ
ဦးကုိနီအား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ ေငြက်ပ္ သိန္း(၁၀၀၀)ေပး ေစခုိင္းသူမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ ပူေပါင္းပါ၀င္သူ ေအာင္၀င္းေဇာ္၏ညီ ေအာင္၀င္းခိုင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ လုိက္ပါတယ္။ 

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ေငြေပးေစခုိင္းသူဟု လတ္တေလာ ယူဆရျပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ ေနေသာ ေအာင္၀င္းခိုင္သည္ တပ္မေတာ္တြင္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးၾကီးအဆင့္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြတ္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 


ေအာက္ပါပံုမ်ားသည္ သမၼရံုးမွ ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ ေလယာဥ္ကြင္းမွ CCTV မ်ား စစ္ေဆးခ်က္ ဓါတ္ပံုးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 


Loading...