အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားအားလုံးသိထားသင့္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါပုဒ္မမ်ား - Reader Myanmar

Latest Posts

အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားအားလုံးသိထားသင့္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါပုဒ္မမ်ား

အင္တာနက္သုံးစြဲသူမ်ားအားလုံးသိထားသင့္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါပုဒ္မမ်ား

ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက

ေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္

(သို႔မဟုတ္)

ေငြဒဏ္

(သို႔မဟုတ္)

ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး

👉 ၆၆(ဂ)

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို အသုံးျပဳ၍ ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို

ခိုးယူျခင္း၊

လိမ္လည္ျခင္း၊

အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးေစျခင္း။

👉 ၆၆(ဃ)

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုခုကို အသုံးျပဳ၍

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား -

ေျခာက္လွန႔္ေတာင္းယူျခင္း၊ အနိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊

မတရားတားဆီးကန႔္ကြက္ျခင္း၊

အသေရဖ်က္ျခင္း၊

ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊

မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း။

============================

ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ပါက

ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံး

👉 ၆၈ (က)

မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို

မရိုးမေျဖာင့္ေသာသေဘာျဖင့္ ဆယ္သြယ္ျခင္း၊

ဖမ္းယူျခင္း၊

ပို႔လႊင့္ျခင္း၊

ျဖန႔္ခ်ိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

👉 ၆၈ (ခ)

သတင္းအခ်က္အလက္ ပို႔လႊင့္ျခင္း၊

ဖမ္းယူျခင္း၊

ဆက္သြယ္ျခင္း၊

ေပးေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန႔္ခ်ိျခင္းကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တားျမစ္ျခင္း၊

တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

Online ေပၚမွာဆိုၿပီး ေလၽွာ့မတြက္ပါနဲ႔...

They Are Watching You 👀

Crd:to

Si Thu Shwe

People & Police Media Group

Loading...