ကမၻာတြင္ ျမန္မာ့ စစ္အင္အား အဆင့္ (၄၄)ခ်ိတ္ - Reader Myanmar

Latest Posts

ကမၻာတြင္ ျမန္မာ့ စစ္အင္အား အဆင့္ (၄၄)ခ်ိတ္
 

တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခ်ီတက္အေလးျပဳေနေသာ စစ္ယာဥ္တစ္စီးကို ေတြ႕ရစဥ္/AFP
ကမၻာတစ္ဝန္း ႏိုင္ငံမ်ား၏စစ္အင္အားမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေသာ စာရင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အဆင့္(၄၄)၌ ရပ္တည္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၆ ႏိုင္ငံ၏စစ္တပ္ မ်ားအေပၚ သုေတသန ျပဳထား သည့္ Global Fire Power (GFP) ၏စစ္တမ္းကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ၁၅ ရက္၌ ထုတ္ျပန္သည္။ ဂ်ီ အက္ဖ္ပီသည္ အေမရိကန္အစိုးရ ၏ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ (စီအုိင္ေအ)၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပေသာ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား အပါအဝင္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကမၻာ႔စစ္ တပ္အင္အားမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ ျဖာေလ့လာမႈအေပၚ အေျခခံေသာအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပဳစုေပးေနသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔စစ္အင္အားၫႊန္းကိန္းတြင္ အေမရိကန္က ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနၿပီး ဆိုမာလီယာက ေအာက္ဆံုး၌ ရွိေနသည္။ ဆင္းရဲ ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ျမန္မာႏုိင္ငံက စစ္ အင္အား ကမၻာ႔အဆင့္(၄၄)ရွိေန ခ်ိန္တြင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏စစ္အင္အားက ကမၻာ႔အဆင့္(၈၀)၌ ရွိေနသည္။ နယူးဇီလန္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အစိုးရပြင့္လင္းျမင္သာမႈအရွိဆံုး ႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခစားမႈအကင္းစင္ဆံုး ကမၻာ႔နံပါတ္(၁)ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။
 အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္ပါက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ စစ္ အင္အားမွာ ကမၻာ႔အဆင့္(၅၃)ျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားၿပီး လွ်င္ ကမၻာ႔စစ္အင္အားအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အဆင့္(၃)ႏွင့္(၄) အသီးသီး ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ တ ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယတို႔မွာလည္း ျမန္မာ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိင္းစစ္တပ္မွာ အဆင့္ (၂၀)တြင္ ရွိၿပီး လာအို၏စစ္အင္ အားမွာမူ ကမၻာ႔အဆင့္(၁၁၇) ၌ ရွိေနသည္။
အဆိုပါစစ္အင္အား သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏တပ္မေတာ္မ်ား၏ စစ္လက္နက္စြမ္းရည္အေပၚ အေျခခံ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
အေနာက္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ မ်ား၏လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ ပိတ္ဆို႔ခံထားရေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတုိင္ပင္ တ႐ုတ္ က ေထာက္ပံ့ျဖည့္တင္းမႈ လုပ္ေန ခဲ့ေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပ သည္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္၍ အမီွ အခိုကင္းေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ စေတာ့ခ္ဟုမ္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနအင္စတီ က်ဳ႕ဒ္ (SIPRI) ၏ စစ္တမ္းအရ ကမၻာ႔အဓိက လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူ ငါးႏိုင္ငံမွာ အေမရိ ကန္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ျပင္သစ္တို႔ ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အနက္ ကမၻာ႔တတိယေနရာခ်ိတ္ ေနေသာ တ႐ုတ္တြင္ ျမန္မာ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆိုသည့္ အဓိက ေဖာက္သည္သံုးဦး ရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၀-၂၀၁၄ ကာလအတြင္း တ႐ုတ္ေရာင္းသမွ် လက္နက္မ်ားထဲမွ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ျမန္မာက ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း SIPRI စစ္တမ္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။
ယခင္စစ္အစိုးရ (နအဖ)လက္ထက္ ၂၀၁၀ မတ္လ ၁၁ ရက္စြဲ ရာထူးခန္႔ေၾကညာခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဝယ္ယူေရးအႀကီးအကဲမွာ ယခု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ (ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)ဦးတင္ေအးျဖစ္ေၾကာင္း အုိင္စီဂ်ီတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
လက္ရွိအစိုးရ လက္နက္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ စတင္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ တြင္ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာအေပၚ ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာပိတ္ ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့လုိက္ေသာ္ လည္း ျမန္မာသို႔ လက္နက္ေရာင္း ခ်မႈကိုမူ အီးယူက ပိတ္ပင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ ငံထုတ္ ေလယာဥ္မ်ားအသံုးျပဳမႈ တြင္ NAMC A -5C တုိက္ေလ ယာဥ္ ၄၈ စီး၊ Chengdu F-7M ေလေၾကာင္းေစာင့္ၾကပ္ေရးတိုက္ ေလယာဥ္ ၅၂ စီးနွင့္ Y-8 အလတ္စားပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ေလးစီး ဝယ္ယူထားသည္ဟု ယံုၾကည္ရ ေၾကာင္း ဒီပလိုမတ္သတင္းက ဇြန္လ ၁၅ ရက္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူထားေသာ ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းမွာပင္ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေသာ ဖရီးဂိတ္ေရယာဥ္မ်ား ေျခာက္စီးခန္႔ ရွိသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလစစ္သံုးယာဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ လက္နက္မ်ား၊ အာ႐ံုခံစနစ္မ်ားအစရွိသည္ တို႔ကို အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔မွ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္မ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္အခါ တစ္ဆင့္ၾကားခံဝယ္ယူခဲ့သည္။ ကမၻာ႔လက္နက္ေရႊ႕ေျပာင္းပို႔ေဆာင္မႈအခ်က္အလက္စာရင္း (ATD)အရ ၂၀၀၀-၂၀၁၂ ကာလအတြင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳၿပီး တစ္ပတ္ရစ္ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေလ ယာဥ္မ်ားအစရွိသည္တို႔ကို ျမန္မာ က ဝယ္ယူခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အတူ သံခ်ပ္ကာ တင့္ကား တစ္ပတ္ရစ္မ်ားကိုလည္း ၂၀၁၁ တြင္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ေရာင္းခ်သူမွာ အစၥေရးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ATD က ေဖာ္ျပထားသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္က ထုတ္ ျပန္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး၏ အစီရင္ခံစာ၌ အစၥေရးသည္ ျမန္ မာသို႔ လက္နက္မ်ား တင္ပို႔ေန ေၾကာင္း ပါရွိခဲ့သည္။ အစၥေရး သည္ air-to-air မစ္ဆုိင္းမ်ား လည္း ျမန္မာကို ေရာင္းခ်ခဲ့ဖူးၿပီး ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ Soltam လုပ္ 155 mm cannons လည္း ျမန္မာက ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ စက္တင္ ဘာ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ ကိုးဦးႏွင့္ သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ ထိပ္သီးမ်ားေတြ႕ဆံု ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တပ္ခ်ဳပ္ မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံခရီးစဥ္ထြက္ခြာ ေန၍ ေတြ႕ဆံုမႈမရွိခဲ့ေပ။ ၎၏ ေလးရက္ၾကာခရီးစဥ္မွာ တရားဝင္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစၥေရး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႐ံုးဘက္ကမူ ျမန္မာစစ္တပ္အႀကီးအကဲ၏ခရီး စဥ္ကို ေၾကညာမႈ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း အစၥေရးသတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ ျပသည္။
၂၀၁၅ ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပါကစၥတန္ JF- 17 Thunder တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးကို ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါကစၥတန္ဘက္က သတင္းမ်ားေဖာ္ျပ သည္။ ေလယာဥ္မ်ားမွာ တစ္စီးလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ မွ ၂၅ သန္းၾကား တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ဆို သည္။
ေလတပ္တြင္ ေလယာဥ္အစီး၅၀၀ မရွိေသးဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ သတင္းေထာက္မ်ား အား ေျပာခဲ့သည္။ ဂ်ီအက္ဖ္ပီ၏ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈတြင္မူ ျမန္မာစစ္တပ္၌ ေလယာဥ္အစီးေပါင္း ၂၃၅ စီးရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းအနက္ Fixed-Wing တိုက္ခိုက္ေရးေလယာဥ္ ၇၇ စီး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၁၀၁ စီး၊ ေလ့က်င့္ေရးေလယာဥ္ ၄၄ စီး၊ ၈၇ စီး စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္ကြင္းေပါင္း ၆၄ ခု ရွိေနၿပီး ယင္းအနက္ ၃၀ ေက်ာ္သည္ စစ္ဘက္ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားျဖစ္ သည္။
ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း မၾကာခဏထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အိႏၵိယႏွင့္ အစၥေရးတို႔သုိ႔ သြားေရာက္ရာ၌ စစ္လက္နက္ပစၥည္း မ်ား၊ ယာဥ္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ျပည္ပမွ နည္းပညာ ျမင့္မားသည့္ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ေလးစီး ဝယ္ယူခဲ့ၿပီးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့၍ မၾကာမီေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎သည္ ျမန္မာေရတပ္က မွာယူထားေသာ Super Dvora 3 ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ကို အစၥေရး ခရီးစဥ္အတြင္း စမ္းသပ္စီးနင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရငုပ္သေဘၤာလိုခ်င္သည့္အတြက္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ သံုး၊ ေလးႏွစ္ခန္႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ျမင္ရမည္ဟုထင္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား  ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေလတပ္ အတြက္လည္း ထပ္မံျဖည့္တင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး တိုက္ေလယာဥ္သာမက ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္မ်ား လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္က ဆိုသည္။
‘‘တစ္ႏွစ္ေလာက္ဆို တျခား ေလယာဥ္ပ်ံ အသစ္ေတြ ျမင္ရ ေကာင္းျမင္ရႏိုင္ပါတယ္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္ေျပာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အခ်ိန္မီေပးႏုိင္ ျပဳႏိုင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝယ္ႏိုင္မွာ ေပါ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျပည္သူက ပဲ ဒီဟာေတြကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ လာမယ့္အေနအထားရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြလည္း ခ်ိန္ဆၿပီး လုပ္ေနတယ္ဆိုတာေလးပဲ ကြၽန္ ေတာ္ေျဖလိုပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာ သည္။
စစ္ဘက္သံုးေလယာဥ္တန္ ဖိုးမွာ ျမင့္မားၿပီး ေလယာဥ္တစ္စီး လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း၂၀ ႏွင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ အေတာ္ခက္ ခဲသည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေလယာဥ္ဝယ္လွ်င္ ေလ့က်င့္ရျခင္း၊ေျမျပင္ေလယာဥ္ကြင္း၊ လိုအပ္ သည့္ ပစၥည္းအေထာက္အပံ့ျဖည့္ ဆည္းရျခင္း၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတို႔ ျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။  စေတာ့ဟုမ္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသန အင္စတီက်ဳ႕ဒ္၏ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္အသံုးစရိတ္ သည္ ၁၉၈၈ က တုိင္းျပည္ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ တြင္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာသည္ဟုဆိုသည္။
 ကမၻာ႔ဘဏ္ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး  အသံုးစရိတ္သည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၀ ဒသမ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ယခင္ကထက္ ဘတ္ဂ်တ္ အမ်ားအျပားတိုးျမႇင့္ရရွိလာသည့္ တုိင္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္၏ ထက္ဝက္မွ်ပင္ မရွိေသးေခ်။
ႏိႈႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာ႔စစ္အင္အား နံပါတ္(၁) အဆင့္ရွိေသာ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု၏စစ္အသံုးစရိတ္သည္ ၁၉၈၈ က ၎တို႔ဂ်ီဒီပီ၏ ၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသံုးစြဲခဲ့ရာမွ ၂၀၁၄ တြင္ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြဲ သည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ တြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပတုိက္နီးပါးမွ် ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမရွိ ၍ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရး၊ ရဲလုပ္ငန္း၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ ဆယ္ေရး အစရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ကင္း လွည့္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အျခားလက္ နက္မ်ားလိုအပ္သည့္တုိင္ ၁၉၈၈ က ဂ်ီဒီပီ၏ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို စစ္အသံုးစရိတ္အျဖစ္ သံုးစြဲခဲ့ရာ မွ ၂၀၁၄ အေရာက္တြင္ ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြဲေတာ့သည္။
ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံု ေငြအဖြဲ႕(IMF)၏ ကမၻာ႔စီးပြားေရးအျမင္ ႐ႈေထာင့္အဆိုအရ ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ အနက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အတြက္ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအသံုးစရိတ္၏ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္တပ္အတြက္ သံုးစြဲခဲ့ ကာ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္က ဘတ္ဂ်က္၏ ၄ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသံုးစြဲ ခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူမႈတရား မွ်တေရးအင္စတီက်ဳ႕ဒ္(IPSJ)၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တိုုးတက္ေရးဗဟို ဌာန(CDC) ႏွင့္ RenaissanceInstitute(RI) တို႔ ပူးေပါင္းေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္ေစာင့္ ၾကည့္ေရးအစီရင္ခံစာအရ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ကာကြယ္ေရးအသံုးစ ရိတ္မွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်ပ္ ၁,၁၈၂ ဘီလီယံရွိခဲ့ ရာမွ ႏွစ္အလိုက္တိုးျမႇင့္လာကာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆေက်ာ္တုိးကာ က်ပ္ဘီလီယံ ၂,၇၅၀ ရွိလာသည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိအသံုးစရိတ္မ်ားမွာ  လစာမ်ား၊ စစ္ဆင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ စစ္တပ္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ေသာ အ ေထာက္အပံ့မ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား၊ စစ္ အရာရွိမ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ေလ့ က်င့္ေရးေပးျခင္း စသည္တို႔အ တြက္ အသံုးခ်မည္ဟု ကာကြယ္ ေရး ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၌ စစ္သည္အင္အား ေလး သိန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု GFP က ဆိုသည္။
စူပါပါဝါ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းၾကား အာဏာခ်ိန္ခြင္ လွ်ာညႇိျခင္း၊ သမုိင္းအဆက္ဆက္ စစ္အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း၊ အိမ္နီး ခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အေျခ ခံကာ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ စစ္ အင္အားျဖည့္တင္းမႈျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္ လယ္အျငင္းပြားႏုိင္ငံမ်ား၊ ထုိင္း- ကေမၻာဒီးယား၊ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ အစရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ျဖစ္သည္။
ဒုတိယ ကမၻာစစ္အေတြ႕အ ႀကံဳအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စူပါပါဝါတ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယၾကားတြင္ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ေကာင္း မဟာမိတ္တည္ေဆာက္ ျခင္းႏွင့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းကသာ အခရာက် ေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ မ်ားက အႀကံျပဳလာၾကသည္။ ျမန္ မာအေနျဖင့္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အျပင္ ကမၻာ႔စူပါ ပါဝါအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ တည္ ေဆာက္ထားႏိုင္ရန္ ပိုလိုအပ္သည္ ဟုဆိုၾကသည္။
၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ပိုင္း ကာလတစ္ ေလွ်ာက္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ျဖဴကူမင္တန္သို႔ က်ဴးေက်ာ္ရန္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲ ကာကြယ္ခဲ့ရ သည့္အခ်ိန္မွအပ ယခုအခ်ိန္ထိ မည္သည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ တုိက္ ခိုက္ရမႈကိုမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ အေန ျဖင့္ မႀကံဳရေပ။ ကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ‘‘တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္တယ္’’ဟု ေျပာၾကားခဲ့မႈရွိသည္။ ဤအေတာအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဓိကတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသူမ်ား မွာ ျပည္တြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သာ ျဖစ္ေလသည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)ကို တပ္မေတာ္က လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အဆင္သင့္ ရွိေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကား ထားသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွင့္ (ေလ)တို႔ ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္ေနစဥ္/Myanmar NAVY FB

ႏိုင္ငံတကာအက်ပ္အတည္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး(ICG)ကမူ လက္ရွိေရးဆြဲထားေသာ NCA မွာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ စာခ်ဳပ္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ခိုင္မာေသာ သေဘာတူညီခ်က္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း  သံုးသပ္ထားသည္။ တပ္ဖြဲ႕အင္အားခြဲျခင္း၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း အစရွိသည့္စစ္တပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မေသခ်ာလွသလို စာခ်ဳပ္၌ ပါ လည္း မပါဝင္ေၾကာင္း ကမၻာတစ္ဝန္း ပဋိပကၡမ်ား တားဆီးေျဖရွင္း ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ သည့္ အုိင္စီဂ်ီက ေထာက္ျပ သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ မေရးထုိးႏိုင္လွ်င္ ေနာက္အစိုးရလက္ထက္၌ အသစ္က ျပန္စရႏိုင္ကာ ႏွစ္ ၆၀အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အလမ္းကို ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပသည္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္ကလည္း ႏွစ္ဖက္အေနျဖင့္ ေပးအပ္ထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို တည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လိုအပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ေျပာၾကားထားသည့္ အတုိင္း လုပ္မည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္က သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ကတိေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အဆင္သင့္ရွိေနသည္ဟု ဆိုထားသည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အစိုးရအသံုး စရိတ္လိုေငြမွာ က်ပ္ေငြ ၃,၆၀၀ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။ ကမၻာ႔ ဘဏ္၏စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပေႂကြးၿမီမွာ ကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္တပ္၏ လက္ေတြ႕အသံုးစရိတ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသည့္ဘတ္ဂ်က္ထက္ ပိုမ်ားၿပီး စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ထံမွလည္း သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆိုေလသည္။

http://www.7daydaily.com/story/47488


Loading...